Obchodní podmínky

 

1) Definice pojmů
a) Provozovatelem serveru www.hopen.cz je Ing. Tomáš Kmoníček, IČ: 87594544 (dále jen Provozovatel) se sídlem na adrese Nad Stadionem 1311, Nové Město nad Metují, 549 01.
b) Uživatelem serveru www.hopen.cz a jejich služeb je osoba, která používá web www.hopen.cz (včetně všech jeho částí, například klientské administrace) a při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly. (dále jen Uživatel).

2) Podmínky registrace
a) Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s níže uvedenými podmínkami.
b) Registrace není povinná, ovšem pokud se uživatel rozhodne zaregistrovat, musí uvést údaje, které odpovídají skutečnosti. V případě zjištění zadání nepravdivých povinných údajů si provozovatel portálu vyhrazuje právo na okamžité zrušení uživatelského profilu.
c) Při registraci je uživatel povinen uvést svou skutečnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.
d) Každý uživatel je povinen seznámit se s těmito pravidly.
e) Šíření jakýchkoliv dat nacházejících se na portálu je možné jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.

3) Osobní údaje
a) Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely.
b) Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním informací od provozovatele.
c) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci.
d) Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě.

4) Uživatelský profil
a) Každý uživatel může mít jen jednu registraci. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech duplicitních registrací.
b) Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do uživatelského profilu a ostatních dat vložených uživatelem (například fotografie, popisy), jakož i právo na jejich odstranění, pokud porušují tato pravidla, dobré mravy nebo zákony ČR.
c) Provozovatel může bez předchozího souhlasu uživatele použít pro své účely fotografie a texty, které vložil uživatel na portál www.hopen.cz, i bez uvedení informací o autorovi těchto dat.

5) Platba za využité služby
a) Placené služby serveru www.hopen.cz jsou uvedeny v aktuálním ceníku.
b) Rezervace provedené uživatelem (majitelem ubytování) v administrační části serveru www.hopen.cz jsou zdarma, nejsou tedy zpoplatněny a jejich počet není omezen.
c) Uživatel je povinen platit za využité služby na výzvu Provozovatele, který zasílá výzvy k platbě zpravidla emailem.
d) Pokud Uživatel na výzvu Provozovatele nezaplatí požadovanou částku v době splatnosti, která je ve výzvě uvedena, Provozovatel si vyhrazuje právo uživatele blokovat nebo úplně smazat jeho účet a nezaplacenou částku na Uživateli vymáhat včetně úroků a nákladů, které Provozovatel vynaloží na vymáhání nezaplacené výzvy k platbě.
e) Provozovatel zasílá výzvu k platbě před nebo po využití služby Uživatelem, podle povahy a ceny za konkrétní služby.

6) Fotografie
a) Uživatel se zavazuje vkládat na portál pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva.
b) Je zakázáno přidávat na portál jakékoliv fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR (např. fotografie propagující rasismus, fašismus, komunismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, pornografické fotografie apod.).
c) Provozovatel portálu nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté samotnými uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.

7) Komentáře a diskuse
a) Uživatel nesmí v komentářích nebo diskusích používat vulgární nebo urážlivé výrazy, propagovat rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývat k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.
b) Provozovatel portálu nezodpovídá za obsah komentářů a příspěvků, umístěných na portál uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.
c) Je zakázáno posílat soukromé komerční zprávy s nabídkami služeb, vkládat komerční inzeráty do komentářů apod. Provozovatel si vyhrazuje právo při zjištění porušení těchto pravidel uživatele blokovat nebo úplně smazat jeho účet.

8) Reklamace a vrácení peněz
a) Reklamace zasílejte na email info@hopen.cz. V emailu popište problém, na který jste narazili.
b) Pokud můžete, uveďte i preferovanou možnost řešení reklamace (např. vrácení peněz). Její konkrétní vyřešení se však stanovuje dle zákona.

9) Závěrečná ustanovení
a) Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.
b) Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli, který poruší tyto podmínky registrace, a vyhrazuje si právo i na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu.
c) Rovněž provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto portálu.
d) V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.
e) Provozovatel je oprávněn tyto podmínky registrace měnit. Změny podmínek registrace jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

Obchodní podmínky jsou platné k 1.1.2020